Żeby przejść do karty zgłoszenia filmu musisz zaakceptować regulamin.

REGULAMIN
53. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO
26 maja - 2 czerwca 2013

WYMAGANIA REGULAMINOWE

53. Krakowski Festiwal Filmowy (53. KFF) odbędzie się w dniach 26 maja – 2 czerwca 2013 roku. Celem Festiwalu jest przegląd twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego oraz krótkiej animacji i fabuły. Festiwal prezentuje filmy w czterech konkursach oraz w sekcjach pozakonkursowych.

Sekcje konkursowe:

 1. Konkurs polski, do którego mogą być zgłoszone filmy zrealizowane w Polsce, o czasie trwania:
  * filmy dokumentalne - bez ograniczeń,
  * filmy animowane i fabularne - do 30 min.,

  Producenci polscy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Ze zgłoszonych filmów komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą uczestniczyły w konkursach międzynarodowych (muszą spełniać warunki obowiązujące w poszczególnych konkursach).
  W konkursie polskim premiera polska filmu nie jest wymagana, jednak pierwszeństwo mają filmy, które nie miały w Polsce dystrybucji kinowej oraz nie były prezentowane na żadnym festiwalu odbywającym się przed 53. KFF.
 2. Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, do którego mogą być zgłoszone filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 min.
  Wymagana jest premiera polska.
 3. Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych, do którego mogą być zgłoszone filmy dokumentalne, których czas trwania jest dłuższy niż 30 min. (filmy średnio- i pełnometrażowe).
  Wymagana jest premiera polska.
 4. NOWOŚĆ! Międzynarodowy konkurs dokumentalnych filmów muzycznych, do którego mogą być zgłoszone dokumentalne filmy muzyczne, których czas trwania jest dłuższy niż 30 min. (filmy średnio- i pełnometrażowe). Wymagana jest premiera polska.

W konkursach mogą brać udział tylko filmy zrealizowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku.

Sekcje pozakonkursowe:

Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, organizatorzy mogą wybrać filmy do sekcji pozakonkursowych. Dotyczy to wyłącznie filmów zgłoszonych na 53.edycję KFF.

O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decyduje Dyrektor Festiwalu.
Filmy zgłaszane do selekcji poprzednich festiwali, które nie znalazły się w programie, jak również te, które były już prezentowane, nie będą brane pod uwagę. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.

SELEKCJA

Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

Organizator przyjmuje zgłoszenia filmów do selekcji na DVD lub w plikach MP4, MOV, MPEG2 (zgodny ze standardem DVD).

Terminy zgłaszania filmów do selekcji:
30 listopada 2012: dla filmów zrealizowanych przed 31 sierpnia 2012 r.
8 lutego 2013: dla filmów zrealizowanych po 31 sierpnia 2012 r.

Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie on-line karty zgłoszenia filmu, która znajduje się na stronie www.krakowfilmfestival.pl oraz terminowe przesłanie filmu (DVD lub plików MP4, MOV, MPEG2) nie później niż do 7 dni od rejestracji on-line. DVD należy przesyłać na adres:

KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY
ul. Basztowa 15/8a
31-143 Kraków
Poland
tel./fax: +48 12 2946945
e-mail: selekcja@kff.com.pl

W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszenia organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.
Festiwal nie zwraca kopii przeglądowych (DVD) nadesłanych do selekcji.

KONKURS

Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom Festiwalu bezpłatnie.
O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu zgłaszający zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu pocztą elektroniczną, faxem lub pocztą zwykłą. Lista filmów uczestniczących w konkursach i sekcjach pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.krakowfilmfestival.pl tuż po ukończeniu selekcji.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych, zgłaszający zobowiązany jest do przesłania organizatorom:

Do pokazów festiwalowych akceptowane są następujące nośniki: 35mm, BETA Digital PAL, HDCAM (PAL) i pliki ProRes (wg szczegółowej specyfikacji przesłanej po zaakceptowaniu filmu).

Kopie muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

Filmy konkursowe powinny dotrzeć do dnia 10 maja 2013 r. na adres:
KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY
ul. Basztowa 15/8a
31-143 Kraków
tel./fax +48 12 294 69 45
shipping@kff.com.pl

NAGRODY REGULAMINOWE

Konkurs polski:

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych:

Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych:

Międzynarodowy konkurs dokumentalnych filmów muzycznych:

Nagroda Publiczności:

przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu filmowi Festiwalu prezentowanemu w sekcjach konkursowych.

Nagroda Specjalna Smok Smoków za szczególne osiągnięcia w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego:

przyznawana jest przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej. W roku 2013 otrzyma ją reżyser filmów animowanych.

POKAZY I PROMOCJA

Podczas Festiwalu może się odbyć nie więcej niż 5 pokazów jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody producenta.

Filmy zakwalifikowane do sekcji konkursowych zostają automatycznie umieszczone w cyfrowej wideotece i udostępniane uczestnikom Krakowskich Targów Filmowych odbywających się podczas festiwalu (wyjątkiem jest otrzymanie pisemnej odmowy od Producenta).

Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz w oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, itd.) i materiałach prasowych.

Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie (w tym zdjęcia), zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez producenta, na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia on-line.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez producenta, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z Festiwalu.

Organizatorzy Festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych filmów nagrodzonych na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów.

PRZESYŁKA, UBEZPIECZENIE I ZWROT KOPII FILMOWYCH

Koszty transportu DVD przysyłanych do selekcji i kopii konkursowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski.
Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: "No commercial value. For cultural purposes only".
Kopie filmowe zwracane będą na koszt organizatora w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem.
Filmy prezentowane podczas Festiwalu są ubezpieczone od zniszczenia, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej w okresie posiadania ich przez organizatora.

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenie filmu do udziału w Krakowskim Festiwalu Filmowym jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu. Regulamin Festiwalu jest zgodny z Regulaminem Międzynarodowym FIAPF. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości za obowiązującą uznaje się polską wersję Regulaminu.


AKCEPTUJĘ  NIE AKCEPTUJĘ